Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
home
Odjel za pravne i kadrovske poslove

Kratka priča o odjelu za pravne i kadrovske poslove.

Primarna nadležnost Odjela za pravne i kadrovske poslove jeste praćenje i primjena važećih propisa bitnih za obavljanje djelatnosti Zavoda, izrada internih akata i usklađivanje istih sa važećim zakonodavstvom.

Poslove i zadatke koje Odjel za pravne i kadrovske poslove obavlja proizlaze iz zakonskih propisa:

- Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine FBiH“ broj 36/99, 54/04, 39/06, 14/09,45/16), Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj 41/10),

- Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama ("Službene novine FBiH", broj: 37/01, 40/02 i 52/11),

- Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH“, broj:31/08, 27/12) i Zakona o ustanovama („Službeni list R BIH“ broj: 6/92,8/93 i 13/94),

- Zakona o financijskom poslovanju („Službene novine FBiH“,broj:48/16), Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“,broj:53/03) i Zakona o izvršnom postupku („Službene novine F BiH“, broj: 32/03 i 33/06), - Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj:26/16, i 89/18).

Ovi poslovi obuhvataju:

- reguliranje pravnog statusa korisnika usluga koji borave u Zavodu i reguliranja radno- pravnog statusa radnika Zavoda
- administrativno tehnički poslovi iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja, - učešće u radu organa upravljanja i nadzora u Zavodu kroz pružanje tehničke podrške, - izrada odluka, naputaka, zaključaka, pravila, protokola i drugih akata u svezi obavljanja djelatnosti Zavoda
- usklađivanje i upis svih promjena koje nastanu u predmetu poslovanja Zavoda kao i statusnih promjena
- pokretanje i provođenje potrebnih zakonskih aktivnosti u svezi provođenja sudskih postupaka u predmetima naplate potraživanja
- pružanje stručne pomoć i učešće u radu komisija i drugih tijela u Zavodu
- provođenje postupaka po žalbama kao i drugi poslovi neophodni za neometano funkcioniranje Zavoda.


Katica Vidović

Pravnik za pravne, kadrovske i opće poslove

Rukovoditelj Odjela za pravne poslove

Dženana Avdić

E-mail

pravna@zavod-bakovici.ba

Pozovite na

063/776-197