Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
home
O nama

Kratka priča o zavodu.

Zavod Bakovići je javna ustanova čiji je osnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. 
 
„ Djelatnost Zavoda je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, osposobljavanje za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i sklonostima i provođenje radne aktivnosti odraslih osoba sa invaliditetom, sa smetnjama u duševnom razvoju umjerenog, težeg i teškog stupnja, osoba s kombiniranim smetnjama, kao i osoba kod kojih je završeno liječenje u zdravstvenim ustanovama.“   
 
(* preuzeto iz Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u F BiH, „Sl.novine F BiH“ br.31/08)

Tijekom boravka u Zavodu osiguravamo i pružamo usluge smještaja, provođenje primarne zdravstvene zaštite, radno-okupacijske aktivnosti, socioterapijske i druge terapijske postupke, organizaciju slobodnog vremena, zadovoljavanje duhovnih, sportskih, rekreativnih, kulturnih i osobnih potreba.

Kapacitet Zavoda je 270 mjesta u klasičnom obliku smještaja i 50 mjesta u stanovima i kućama namijenjenim za stanovanje uz podršku. Trenutna popunjenost klasičnog oblika smještaja je 95% dok je smještaj u lokalnoj zajednici 100% popunjen.


Branko Stanić

Ravnatelj
img

Kome pružamo usluge?

Usluge pružamo punoljetnim osobama s teškoćama u psihičkom zdravlju i intelektualnom razvoju koje iz određenih razloga nisu u mogućnosti boraviti u vlastitoj obitelji i primati sve potrebne usluge u vlastitoj socijalnoj sredini, a kod kojih je završeno bolničko liječenje.

Gdje se nalazimo?

Zavod je smješten u malom mjestu Bakovići , 5 km od gradića Fojnica i 55 km sjeverozapadno od Sarajeva (Kanton Središnja Bosna).

Čemu težimo?

–humanizaciji života i boravka u ustanovi-poboljšanje svih razina kvalitete življenja koliko je više moguće;

– demokratizaciji-uključivanje korisnika u kreiranje i organizaciju života u ustanovi, uklanjanje raznovrsnih barijera; otvaranje centra prema vani-lokalnoj i široj zajednici;

– postupnoj transformaciji- prema oblicima pružanja usluga u otvorenoj zajednici. Odjel socijalnog rada

260 +

Smještaj

51 +

Stanovanje

149 +

Zaposlenih

Prijem u ustanovu.

Zahtjev za smještaj u Zavod podnosi se posredstvom Centra za socijalni rad nadležnog prema prebivalištu osobe za koji se podnosi zahtjev.

Centar za socijalni rad vrši stručnu obradu te upućuje zahtjev sa dokumentacijom potencijalnog korisnika u Zavod. Odmah po pristizanju Zahtjeva isti se razmatra od strane Komisije za prijem i otpust korisnika usluga Zavoda Bakovići (a najkasnije 7 dana od prijema zahtjeva) te odgovor o istom dostavlja podnositelju zahtjeva nakon čega se usmenim putem dogovara toćan termin prijema.

Dokumentacija koja je potrebna pri prijemu u Zavod:
1. Osobna iskaznica,
2. Zdravstvena iskaznica (važeće ovjere),
3. Socijalna anamneza,
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Uvjerenje o državljanstvu,
6. Izjava o dobrovoljnom pristanku na smještaj ili Rješenje o oduzetoj poslovnoj sposobnosti i izjava staratelja da je suglasan sa smještajem,
7. Rješenje o smještaju,
8. Rješenje o starateljstvu (u slučaju kad se radi o osobi kojoj je oduzeta poslovna sposobnost)
9. Osnovne laboratorijske nalaze, nalaz pneumoftiziologa, potvrdu da ne boluju od zaraznih bolesti i da može boraviti u kolektivnom smještaju (uključujući i negativan test na virus Covid-19 ne stariji od 48h) ili Otpusno pismo bolnice sa negativnim nalazom na Covid-19 ne starijim od 48h (Ostali navedeni nalazi ne mogu biti stariji od 30 dana),
10. Medicinska dokumentacija o ranijim liječenjima i nalaz neuropsihijatra s ordiniranom terapijom i preporukom za smještaj u ustanovu tipa Zavod Bakovići