Svjesni činjenice da dolaskom suvremenih trendova zbrinjavanja osoba s posebnim potrebama i osoba s duševnim smetnjama prestaje postojanje velikih klasičnih institucija koje imaju za cilj «štititi» ove osobe, te da one sve više postaju ustanove otvorene prema vani i unutra koje imaju za cilj «resocijalizaciju» ovih osoba, krenuli smo u realizaciju projekta samostalnog stanovanja uz podršku, te otvorili Centar Budućnost.

U njemu je naglasak stavljen na demokratizaciju i humanizaciju života korisnika, te im se daje i veća mogućnost kreiranja vlastitog života i mogućnost izbora. Na taj način nastojimo stanare na sto bolji način uključiti u sve oblike društvenog života, kako bi im omogućili socijalizaciju i integraciju u društvenu sredinu.

U Centru se nalaze 4 stambene jedinice, a svaka od njih je namijenjena za stanovanje 5 osoba. U sklopu centra se nalaze i 2 zajedničke prostorije za druženje u kojima je dozvoljeno pušenje, te knjižnica sa prostorijom s računalom.

Tri stambene jedinice su namijenjene za samostalno stanovanje uz podršku a jedna za privremen i povremen boravak osoba čije obitelji imaju potrebu za takvim oblikom skrbi.

Stanovi dočaravaju kućno ozračje što ima za cilj buđenje pozitivne energije i volje za život kod stanara, što je neophodno na putu ponovnog povratka u društvenu zajednicu.

Organizacijom života stanara nastoji se postići što veći stupanj samostalnosti, socijalnih vještina i navika, individualnosti, odgovornosti, solidarnosti i tolerancije.

U početnoj fazi rada sa stanarima je boravila medicinska sestra u periodu 08 – 19h, i njen zadatak je bio provođenje zdravstvene njege i zaštite, praćenje zdravstvenog stanja stanara, ukazivanje na značaj uzimanja lijekova, te suradnja s liječnikom i stručnim timom Zavoda. Također, učestvuje u planiranju različitih aktivnosti sa stanarima kao i njihovom provođenju.

U početnoj fazi osposobljavanja stanara bili su uključeni i radni terapeuti čiji je zadatak bio pružanje pomoći stanarima u savladavanju radnih navika i vještina, kao i korištenja kućanskih aparata.

Sada medicinska sestra boravi u centru u terminu 08 – 15h, a pomoć radnih terapeuta više nije potrebna.

Za individualno planiranje i provođenje plana, zastupanje interesa stanara, unutar svakog stana zadužena je po jedna «ključna osoba». One sa stanarima pojedinog stana planiraju njihove individualne aktivnosti u skladu sa njihovim postojećim sposobnostima i interesima, i onim što oni mogu i trebaju postići u cilju socijalizacije i resocijalizacije.

Stanari su zaduženi za obavljanje svih aktivnosti koje podrazumijevaju samostalan život u socijalnoj sredini.

Pored ovladavanja pojedinim sposobnostima i vještinama naglasak je u radu stavljen i na razvijanju osjećaja zajedništva, tolerancije, solidarnosti i organiziranosti.

U slobodno vrijeme se stanari bave aktivnostima koje im se nude u radno-okupacionim radionicama Zavoda (ART-radionica, radionica ručnih radova, okupaciona radionica za osobe s posebnim potrebama, muzičko-rekreativna okupacija, sportsko-rekreativna okupacija, te razne službe Zavoda u sklopu kojih se angažiraju).

Programom rada su predviđene i aktivnosti koje su u funkciji socijalizacije i izlaska u društvenu sredinu (ponašanje u prometu, korištenje javnog prijevoza, odlazak u trgovinu, kafić, restoran, kino i sl.), kao i programi duhovnog sadržaja. Na ovakav način nastojimo korak po korak stanarima omogućiti povratak u socijalnu sredinu kao ravnopravnim članovima ovog društva.